USP’s

  • Gratis bezorging vanaf €29,95
  • Gratis advies (30 jaar ervaring & passie)
  • Altijd vers voer op voorraad
  • Elke maand nieuwe terrariumdieren

Algemene verkoop-, leverings-en betalingsvoorwaarden van:
Reptilia, Elviraland 5b, 2591 GE  Den Haag, Nederland


Artikel 1: Werkingssfeer
Partijen zijn overeengekomen dat deze voorwaarden onlosmakelijk zijn verbonden aan en van toepassing zijn op alle overeenkomsten inzake te leveren goederen en dieren en daarmee samenhangende werkzaamheden en dienstverlening van Reptilia.
Deze voorwaarden zijn voor uitvoering en uitlegging van alle overeenkomsten met Reptilia exclusief van toepassing.

Artikel 2: Afwijkingen
Van artikel 1 kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, bij gebreke waarvan onverkort alle bepalingen van deze voorwaarden gelden.

Artikel 3: Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend en worden uitgevoerd door Reptilia of één van haar gemachtigden. Met opdrachtgever (hierna te noemen cliënt) wordt bedoeld iedere natuurlijke- of rechtspersoon die aan Reptilia een opdracht geeft of een bestelling doet van één of meerdere goederen en / of levende have welke door Reptilia aldus in zodanig worden geïmporteerd, geleverd en / of geëxporteerd.
2. Middels een opdracht bevestiging of door nakoming van de opdracht komt een overeenkomst tussen Reptilia en cliënt tot stand.
3. De opdrachtbevestiging wordt geacht wat overeengekomen is op juiste wijze weer te geven indien niet binnen acht dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever schriftelijk bezwaren zijn ingebracht.
Opdrachten welke bij Reptilia per email binnenkomen zullen gelden als schriftelijke opdracht waardoor in voorkomende gevallen onverkort alle bepalingen van deze voorwaarden van kracht zijn.
4. Ook in het geval er geen opdrachtbevestiging wordt verzonden zijn deze voorwaarden van toepassing indien cliënt hiervan kennis heeft kunnen nemen.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud
Aan cliënt geleverde goederen blijven eigendom van Reptilia totdat deze goederen en alle overige door cliënt uit welke hoofde dan ook verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan. Reptilia behoudt zich het recht voor zonder rechterlijke tussenkomst alle geleverde goederen en / of levende have bij cliënt terug te halen als deze zijn verplichtingen waaronder zijn betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt.

Artikel 5: Leveringstermijn
1. Alle door Reptilia genoemde termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijnen plaats vindt en dit ter kennis van Reptilia is gekomen doet deze cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
2. Vanwege de noodzaak dat cliënt zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de opdracht zal Reptilia aan cliënt steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie wijzigingen of inlichtingen verschaffen.
3. Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing en verzorging (in geval van levende have) van de door Reptilia te verlenen diensten en te leveren goederen alsmede voor toe te passen verzorgingsvoorschriften.
4. Indien opdracht is verstrekt dat cliënt apparatuur, materialen en gegevens ter beschikking zal stellen aan Reptilia zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van deze werkzaamheden noodzakelijk eisen. Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Reptilia staan of indien cliënt op andere wijzen niet aan zijn verplichtingen voldoet kan dit tot opschorting van de opdracht aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Reptilia in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. Terzake van wanprestatie is Reptilia slechts aansprakelijk indien na deugdelijke ingebrekestelling cliënt de overeenkomst tussentijds beëindigd of ontbinding van de overeenkomst op zijn verzoek wordt vastgesteld. De tussentijdse beëindiging heeft evenals de op verzoek vastgestelde ontbinding geen terugwerkende kracht. Doch heeft tot gevolg dat nakoming van de overeenkomst niet langer verplicht is. Betalingsverplichtingen welke vallen voor het tijdstip van beëindiging of ontbinding welke betrekking hebben op reeds geleverde goederen, diensten en levende have blijven evenwel in stand. In voorkomende gevallen is de aansprakelijkheid van Reptilia beperkt tot extra kosten voor de cliënt welke het directe gevolg zijn van het door een derde laten afmaken van de onvoltooide opdracht of het door een derde leveren van vervangende goederen of diensten tot het maximum als genoemd in het vijfde lid van dit artikel.
2. Met uitzondering van sub 1 in dit artikel is de aansprakelijkheid van Reptilia voor door cliënt geleden schade uitgesloten ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen hetzij uit wanprestatie hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins. Reptilia is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens te late levering of aanvoering van de bestelde goederen. Reptilia is niet aansprakelijk voor de juiste hoeveelheid of volledigheid van de bestellingen. Reptilia is evenmin aansprakelijk voor schade indien cliënt in verantwoordelijkheden tekort schiet of indien cliënt onjuiste, onvoldoende, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen verstrekt.
3. Cliënt zal Reptilia vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Cliënt zal personeelsleden van Reptilia of door Reptilia ingeschakelde derden nimmer aanspreken.
4. Elke aansprakelijkheid van Reptilia voor bedrijfsschade of andere indirect schade waaronder begrepen schade wegens gederfde omzet en / of winst, gemiste besparing of verlies van opdrachten is uitdrukkelijk uitgesloten.
5. De totale aansprakelijkheid van Reptilia is in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagst van de volgende twee bedragen: € 5.000 of het bedrag dat gelijk is aan de totaal bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) van de door cliënt opgedragen werkzaamheden en leveringen welke prijs bij duur-overeenkomsten gelijk zal zijn aan de prijs van de gedurende de periode van drie maanden voor de beëindiging opgedragen leveringen. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door Reptilia reeds geleverde goederen.
6. Eigendommen van cliënt in het bezit van Reptilia worden geacht in bruikleen te zijn ontvangen. Voor schade hieraan, anders dan door opzet, is Reptilia niet aansprakelijk.

Artikel 7: Overmacht
1. Storingen, vertragingen, kapingen, overstromingen, werkstakingen, oorlogen en alle overige calamiteiten van welke aard ook buiten controle van Reptilia gelegen die nakoming van de opdracht beletten en / bemoeilijken zullen voor Reptilia als overmacht gelden en geven hen het recht de nakoming van de opdracht gedurende het bestaan van de overmacht op de schorten hetzij zich van elke verplichting ontslagen te achten.
2. Overmacht aan de zijde van toeleveranciers en bij door Reptilia ingeschakelde derden heeft als overmacht aan de zijde van Reptilia te gelden.

Artikel 8: Verplichtingen
1. Reptilia verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden aangaande zakelijk gegevens van Cliënt die ter kennis komen van Reptilia voor zover niet doorbroken door enige wettelijke verplichting.
2. Cliënt verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden aangaande de inhoud van alle overeenkomsten tussen cliënt en Reptilia.
3. Zolang cliënt door Reptilia geleverde producten onder zich heeft zal hij Reptilia desgevraagd geen terzake doende informatie onthouden noch zal hij Reptilia’s medewerkers de toegang tot het bedrijf en de door cliënt gebruikte opslagruimten onthouden.

Artikel 9: Ontbinding
1. Cliënt wordt geacht in gebreke te zijn wanneer hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeit, voldoet.
2. Het verzuim van cliënt geeft Reptilia de bevoegdheid zijn eigen verplichtingen op te schorten en niet eerder na te komen dan na voldoende zekerheidstelling door cliënt of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zulks ter beoordeling van Reptilia.
3. Indien door Reptilia de overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd, alsmede in geval van faillissement, indien surseance van betaling is aangevraagd of uitgesproken, stillegging of liquidatie van het bedrijf van cliënt, worden alle vorderingen van Reptilia dadelijk en ten volle opeisbaar zonder dat Reptilia tot schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd het recht van Reptilia op bedongen boetes en / of schadevergoeding.
4. In geval dat sprak eis van een overeenkomst van onbepaalde duur aangaande de dienstverlening door Reptilia aan cliënt kan de overeenkomst worden beëindigd door opzegging per aangetekende brief door cliënt of Reptilia met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee volle kalenderweken.

Artikel 10 : Vrijwaring
1. Cliënt vrijwaart Reptilia tegen aanspraken door derden op grond van eigendomsrecht inzake materiaal dar door cliënt aan Reptilia is verstrekt en dat met toestemming van cliënt door Reptilia is gebruikt.
2. Cliënt vrijwaart Reptilia voor aanspraken door derden die in opdracht van cliënt werkzaamheden verrichten in het kader van de uitvoering van de overeenkomst . Reptilia is niet aansprakelijk voor kosten en / of schade die is / zijn ontstaan door toedoen of nalaten van cliënt of door cliënt bij het project betrokken derden. Zoor zover Reptilia zich op verzoek van cliënt inspanningen moet getroosten om dergelijke schade te herstellen dan wel verdere kosten en schade te voorkomen zijn alle kosten daarvan voor rekening van cliënt.
3. Reptilia is niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van niet, niet tijdig of niet juist functioneren van door hem te leveren en / of geleverde levende have, goederen etc., tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Reptilia.
4. Reptilia is niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van sterfte, verminking, vernietiging of zoek raken van levende have, apparatuur, materialen en / of bescheiden van cliënt tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Reptilia.

Artikel 11: Voltooiing van de overeenkomst
1. De overeenkomst omvat het geheel der uit te voeren werkzaamheden respectievelijk te verlenen diensten conform de specificatie in de door cliënt en Reptilia schriftelijke overeenkomst en de daarin voorkomende wijzigingen.
2. De overeenkomst is voltooid als aan de overeengekomen opdracht is voldaan, danwel de overeengekomen diensten zijn verricht, danwel, indien sprake is van een tevoren overeengekomen en door Reptilia te leveren eindproduct, door het bereiken van een tevoren overeengekomen expiratiedatum c.q. urensaldo.
3. De acceptatie kan door cliënt niet worden tegengehouden wegens het geheel of gedeeltelijk nalaten door cliënt van een acceptatie controle.
4. Aflevering kan door cliënt niet worden tegengehouden wegen het geheel of gedeeltelijk ontbreken van adequate controle gegevens.
5. Voor zover gefaseerde aflevering is overeengekomen gelden deze bepalingen onverminderd hetgeen in de betreffende overeenkomst is overeengekomen met betrekking tot de gefaseerde aflevering.

Artikel 12: Garantie
Na in ontvangst neming en goedkeuring van de goederen en / of levende have, het één en ander volgens de schriftelijke specificaties zoals vermeld in de door de Reptilia bevestigde overeenkomst, zijn de goederen voor risico van cliënt en kan deze zich niet beroepen op enige garantie (hetzij het hier elektronische c.q. mechanische en andere apparatuur betreft).

In de opdrachtbevestiging wordt expliciet omschreven welke garantie het hier betreft:
*FOODS*FROZEN*FOODS*NON-FOODS*VEGETABLES*ANIMALS*COMPUTER SUPPLY*ETC

Reptilia garandeert dat de door haar geleverde producten aan de Europese kwaliteitsnormen voldoen en de geleverde levende have op de juiste wijze in het economisch verkeer van de Europese Unie is gebracht, voor zover het maatregelen betreft inzake de import van exotische levende have. In de opdrachtbevestiging wordt opgenomen dat cliënt al dan niet verantwoordelijk is voor de kosten van onder andere transport, verzekering, et. Van de goederen / levende have als vermeld in de opdrachtbevestiging conform de internationale geldende regelgeving zoals onder andere:
* AAR = AGAINST ALLRISK, *CC = CHARGES COLLECT, *CF = COST AND FREIGHT, *COD=CASH ON DELIVERY, *CAD=CASH AGAINST DOCUMENTS, *CIF=COST INSURANCE FREIGHT, *CKD=COMPLETELY KNOCKED DOWN

Reptilia garandeert aankomst van de levende have in gezonde en levende staat. In het geval tijdens het transport de gezondheidstoestand van de levende have dermate ernstig is verslechterd, dat de levende have niet levend is aangekomen of de gezondheidstoestand van de levende have dermate is verslechterd dat de levende have onverkoopbaar is geworden, dient cliënt Reptilia binnen twee dagen na ontvangst van de levende have bij Reptilia te reclameren.

Artikel 13: Prijzen
1. Alle prijzen en tarieven van Reptilia zijn exclusief de wettelijke verhogingen zoals omzetbelasting tenzij anders vermeld.
2. Alle prijzen en tarieven van Reptilia kunnen worden aangepast aan veranderde omstandigheden tenzij overheidsmaatregelen zich hiertegen verzetten.
3. Voor overeenkomsten met een looptijd van meer dan twaalf maanden en afgesloten tegen een vaste prijs mag telkens na verloop van twaalf maanden het resterende door te berekenen deel van het contractbedrag worden geïndexeerd conform de aanpassing van de prijzen en tarieven als onder sub 2 van dit artikel bedoeld en doorgevoerd in de voorliggende twaalf maanden.

Artikel 14: Betalingen:
1. Alle betalingen dienen plaats te vinden bij aflevering van de goederen conform de overeenkomst danwel middels een Irrevocable Letter of Credit (LC) waarvan de condities alsdan zijn omschreven in de opdrachtbevestiging.
2. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van Reptilia of op een door Reptilia aan te wijzen bankrekening.
3. Alle betalingen dienen te zijn geschiedt binnen 14 dagen na verzenddatum van de factuur tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Indien cliënt niet tijdig of niet volledig betaalt wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Reptilia zonder nadere ingebrekestelling het recht cliënt over het gehele verschuldigde bedrag 2% vertragingsrente per maand, waarbij een deel van de maand als een maand wordt gerekend, in rekening te brengen onverlet de wettelijke rente die o dat moment geldt, alsmede de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (incasso)kosten welke laatste tenminste 15% van de verschuldigde som bedragen met een minimum van €75 aan cliënt in rekening te brengen.

Artikel 15: Geschillen
1. Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing.
2. Alle geschillen zullen aan de Arrondissementsrechtbank danwel het Kantongerecht van de vestigingsplaats van Reptilia worden voorgelegd.